วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc 2022 ลงทะเบียนไลน์ในคอม

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc 2022 ลงทะเบียนไลน์ในคอม

Line ไลน์ โปรแกรมแชทน้องใหม่ที่เรียกได้

ว่ามาแรง และ แซง รุ่นพี่โปรแกรมแชทชื่อ

ดังมากมาย ถ้าถามว่าโปรแกรม แชทLine

นั้นมีจุดเด่นอะไรทำไมคนถึงหันมาใช้งาน

Line กัน เยอะนั้นก็คงจะเป็นในส่วนของ

เรื่องการใช้งานนั่นเอง Line นั้น เอง Line

เป็นโปรแกรมแชทที่สามารถใช้งานได้ง่าย

ไม่มีอะไร ที่ยุ่งยาก และ ซับซ้อนมากมาย

และที่สำคัญไลน์นั้นยังมีลูกเล่น ที่น่ารักอีก

อย่างนั่น คือ สติกเกอร์ไลน์นั่นเองที่มีให้

ดาวน์โหลด มาใช้งานทั้งแบบฟรี และ แบบ

เสียเงิน

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

ซึ่งหลายๆ ท่านชอบในส่วนนี้กันเป็นอย่าง

มากซึ่งไลน์นั้นถูก พัฒนาขึ้นมาโดย Never

นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ทาง Never เขาได้

ทำการพัฒนาโปรแกรมแชทไลน์ตัวนี้มาให้

ใช้งานกันกับ คอมพิวเตอร์พีซีกันแล้วในรูป

แบบของ Line Pc นั่นเองซึ่ง Line Pc ตัวนี้

นั้นจะเป็นการใช้งานบัญชีร่วมกับบัญชีทาง

มือถือของคุณ

วิธีในการสมัคร และ วิธีในการยืนยันอีเมล์ Line Pc

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

1.คุณจะต้องไปโหลดโปรแกรม Line Pc มา

ก่อนไม่เช่นนั้นคุณ จะไม่สามารถใช้งาน

Line Pc ได้ 2.ให้เปิดโปรแกรม Line Pc ขึ้น

มา โดยในส่วนนี้คุณจะต้อง ทำการยืนยัน

อีเมล์ในแอพไลน์ในมือถือของคุณก่อนคุณ

จึงจะ สามารถที่จะนำอีเมล์นั้นมาใช้งานใน

Line Pc ได้ เปิดเข้าไป ในแอพฯ Line ของ

คุณในมือถือก่อนจากนั้นให้คุณเข้าไปที่

เมนู More และต่อมาเข้าไปที่ Setting และ

เข้าไปใน

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

Accounts ต่อและคุณก็จะเห็นว่าในส่วนนี้

จะมีช่องที่เขียนเอา ไว้ว่า Email

Registration นั่นเองซึ่งเป็นการระบุอีเมล์

และ ยืนยันอีเมล์ในส่วนนี้คุณจะต้องระบุให้

ถูกต้อง 3.ให้คุณนำอีเมล์ที่ยืนยันการใช้

งานในโทรศัพท์มือถือของคุณ เรียบร้อย

แล้วมาพิมพ์ใส่ลงไปใน หน้าต่างโปรแกรม

Line Pc และใส่รหัสในการเข้าใช้งาน Line

ของคุณลงไป ในส่วนของ ช่องสี่เหลี่ยม

เล็กๆ สองช่องนั้นที่มีให้คุณเลือกติกช่อง

แรกจะ เป็น เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ส่วนช่องที่

สองนั้น เริ่มไลน์เมื่อเริ่ม Windows ทำงาน

ซึ่งคุณจะเลือกที่จะติก หรือ ไม่ติกก็ได้ เพียง

เท่านี้คุณก็สารถจะเข้าใช้งาน Line ใน

คอมพิวเตอร์พีซี ของคุณได้ซึ่งรูปแบบใน

การใช้งานนั้นจะเหมือนกันกับใน แอพฯ

ไลน์เลยและเชื่อมต่อในเรื่องของเพื่อน และ

โปรไฟล์ ของคุณจากมือถือเลยคุณจึงไม่

จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเพื่อนใหม่ อีก การสมัคร

เล่นโปรแกรมแชทLine ในคอมพิวเตอร์นั้น

สมัคร เล่นกันง่ายๆ ไม่ได้ยุ่งยากอะไร

มากมายเพียงแค่คุณต้องมี แอพฯ Line และ

มี ID Line ในการเข้าใช้งานเท่านั้นคุณก็

สามารถที่จะแชทLine Pc กันได้แล้ว

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

Related Post

Line ไลน์ โปรแกรมแชทน้องใหม่ที่เรียกได้

ว่ามาแรง และแซงรุ่นพี่โปรแกรมแชทชื่อดัง

มากมาย ถ้าถามว่าโปรแกรมแชทLine นั้น

มีจุดเด่นอะไรทำไมคนถึงหันมาใช้งาน Line

กันเยอะนั้นก็คงจะเป็นในส่วนของเรื่องการ

ใช้งาน Line นั้นเอง Line เป็นโปรแกรม

แชทที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่มีอะไรที่ยุ่ง

ยาก และ ซับซ้อนมากมายและที่สำคัญ

ไลน์นั้นยังมีลูกเล่นที่น่ารักอีกอย่างนั่น คือ

สติกเกอร์ไลน์ นั่นเองที่มีให้ดาวน์โหลดมา

ใช้งานทั้งแบบฟรี และ แบบเสียเงิน

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

ซึ่งหลายๆ ท่านชอบในส่วนนี้กันเป็นอย่าง

มากซึ่งไลน์นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Never

นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางNever เขาได้

ทำการพัฒนาโปรแกรมแชทไลน์ตัวนี้มาให้

ใช้งานกันกับคอมพิวเตอร์พีซีกันแล้วในรูป

แบบของ Line Pc นั่นเองซึ่ง Line Pc ตัวนี้

นั้นจะเป็นการใช้งานบัญชีร่วมกับบัญชีทาง

มือถือของคุณ

วิธีในการสมัคร และ วิธีในการยืนยันอีเมล์ Line Pc

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

1.คุณจะต้องไปโหลดโปรแกรม Line Pc มา

ก่อนไม่เช่นนั้น คุณจะไม่สามารถใช้งาน

Line Pc ได้

2.ให้เปิดโปรแกรม Line Pc ขึ้นมา โดยใน

ส่วนนี้คุณจะต้องทำการยืนยันอีเมล์ในแอพ

ไลน์ในมือถือของคุณก่อน คุณจึงจะสามารถ

ที่จะนำอีเมล์นั้นมาใช้งานใน Line Pc ได้

เปิดเข้าไปในแอพฯ Line ของคุณในมือถือ

ก่อนจากนั้นให้คุณเข้าไปที่เมนู More และ

ต่อมาเข้าไปที่ Setting และเข้าไปใน

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

Accounts ต่อและคุณก็จะเห็นว่าในส่วนนี้

จะมีช่องที่เขียนเอาไว้ว่า Email

Registration นั่นเองซึ่งเป็นการระบุอีเมล์

และยืนยันอีเมล์ในส่วนนี้คุณจะต้องระบุให้

ถูกต้อง

3.ให้คุณนำอีเมล์ที่ยืนยันการใช้งานใน

โทรศัพท์มือถือของคุณเรียบร้อยแล้วมา

พิมพ์ใส่ลงไปใน หน้าต่างโปรแกรม

Line Pcและใส่รหัสในการเข้าใช้งาน Line

ของคุณลงไป

ในส่วนของช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ สองช่องนั้นที่

มีให้คุณเลือกติกช่องแรกจะเป็น เข้าสู่ระบบ

อัตโนมัติ ส่วนช่องที่สองนั้น

เริ่มไลน์เมื่อเริ่มWindows ทำงาน ซึ่งคุณจะ

เลือกที่จะติกหรือ ไม่ติกก็ได้เพียงเท่านี้คุณก็

สารถจะเข้าใช้งาน Line ในคอมพิวเตอร์พีซี

ของคุณได้ซึ่งรูปแบบในการใช้งานนั้นจะ

เหมือนกันกับในแอพฯ ไลน์เลยและเชื่อมต่อ

ในเรื่องของเพื่อน และ โปรไฟล์ของคุณจาก

มือถือเลยคุณจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเพื่อน

ใหม่อีกการสมัครเล่นโปรแกรมแชทLine

ในคอมพิวเตอร์นั้นสมัครเล่นกันง่ายๆ ไม่ได้

ยุ่งยากอะไรมากมายเพียงแค่คุณต้องมี

แอพฯ Line และ มี ID Line ในการ

เข้าใช้งานเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะ

แชทLine Pc กันได้แล้ว